administracja podatkowa_m Komunikat na temat kas fiskalnych

Zmiana przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy pomocy kas rejestrujących ? tzw. kas fiskalnych, przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012, poz. 1382) z obowiązku posiadania kasy rejestrującej zwolnieni byli co do zasady lekarze, których obrót z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył 20.000,00 zł rocznie.

Jednakże wraz z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. nowego rozporządzenia różne grupy zawodowe, w tym lekarze i lekarze dentyści, zostali zgodnie z § 4 pkt 2 lit. f przedmiotowego rozporządzenia, wyłączeni ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych). W związku z powyższym lekarze i lekarze dentyści udzielający świadczeń zdrowotnych prywatnym pacjentom tj. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym, w ramach swoich praktyk zawodowych będą obowiązani do zainstalowania kas fiskalnych w roku 2015, bez względu na poziom osiąganych z tego tytułu obrotów.

Daty graniczne instalacji kas fiskalnych kształtują się następująco:
a) Lekarze i lekarze dentyści, którzy wykonywali działalność w roku 2014 i kontynuują świadczenie usług w zakresie opieki medycznej w roku bieżącym są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych do dnia 28 lutego 2015 r.
b) Lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają wykonywanie działalności w roku 2015 zobowiązani są do zainstalowania kasy rejestrującej w terminie dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.
c) Lekarze i lekarze dentyści, którzy wznawiają wykonywanie świadczeń usług w zakresie opieki medycznej w roku 2015, zobowiązani są do zainstalowania kasy rejestrującej w terminie dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym wznowili prowadzenie rzeczonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym należy zaznaczyć, że lekarz i lekarz dentysta świadczący w ramach praktyki zawodowej usługi w zakresie opieki medycznej wyłącznie na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia lub umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem leczniczym, nie będzie zobligowany do posiadania kasy fiskalnej.
Istotnym jest również fakt, że zgodnie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnikowi, który zainstaluje kasę fiskalną w obowiązujących terminach, przysługuje prawo do odliczenia kwotę wydatkowanej na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

mgr Tomasz Kozak
radca prawny Izby Lekarskiej