odpady medyczne INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAŹNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH


Uprzejmie informuję, że 22 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. poz 107).

Jednocześnie wyjaśniam, iż z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz 21, z późn. zm,) wynika, że lekarz lub lekarz dentysta jako wytwórca zakaźnych odpadów medycznych ma obowiązek posiadać dokument potwierdzający unieszkodliwienie tych odpadów. Dokument ten powinna dostarczyć lekarzowi/ lekarzowi dentyście firma, z którą ma on zawartą umowę na odbiór odpadów i która jest posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów rozporządzenia i przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz 21, z późn. zm,), ale trzeba się o to do firmy zwrócić (art. 95 ust. 4 ustawy o odpadach)
Rozporządzenie Ministra Środowiska określa precyzyjnie formę dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, terminy jego przekazania, a także okres jego przechowywania.

r.pr. Katarzyna Godlewska


Tekst rozporządzenia (pdf)