Komunikat

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmieniła się wysokość obowiązkowej składki członkowskiej,

zgodnie z uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej

Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.
Lekarz / lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu (stażysta) opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.
Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat lub został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.
Czasowe zwolnienie z opłacania składki przysługuje lekarzowi, który złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.
Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.
Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki, zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej niezwłocznie. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Okręgowa Rada Lekarska podjęła stosowną uchwałę / lekarz złożył oświadczenie o nieosiąganiu przychodów.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem na indywidualne konto bankowe. Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w dziale księgowości:

- Danuta Łuniewska tel. 89 539 19 29 w. 3
- Anna Wikieł tel. 89 539 19 29 w. 3

Obowiązek opłacania składek regulują:

Ustawa z 2 grudnia 2009r o izbach lekarskich ( Dz.U.Nr 219, poz.1708) >>pobierz>>
Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z dnia 5 września 2014r. >>pobierz>>
Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 44-03-IV z 24 lutego 2003r. >>pobierz>>
Uchwała Nr 86/2005/V Okręgowej Rady Lekarskiej z 21 grudnia 2005r. >>pobierz>>
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z 1 maja 2004r.) >>pobierz>>