Pierwszy tom czasopisma ukazał się w 1993 r. dzięki staraniom jego twórcy i pierwszego redaktora naczelnego, dr. Władysława Lipeckiego. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu dr Lipecki doprowadził do wydania 14 tomów profesjonalnego czasopisma medycznego, na którego łamach swoje dokonania zawodowe i naukowe dokumentowali lekarze i lekarze dentyści z Warmii i Mazur. W 2009 r. kontynuację wizjonerskiego dzieła dr. Lipeckiego Prezydium Izby powierzyło prof. dr. hab. Ireneuszowi M. Kowalskiemu. Wówczas powołano nowy skład Kolegium Redakcyjnego pisma, a dla zapewnienia dalszego, stałego i cyklicznego ukazywania się kolejnych tomów periodyku podjęto współpracę z Polskim Towarzystwem Lekarskim i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, który udzielił pismu patronatu naukowego.

W kolejnych latach pismo było stopniowe przekształcane z polskojęzycznego, lokalnego periodyku w angielskojęzyczne, interdyscyplinarne czasopismo o charakterze międzynarodowym. Wydanie z roku 2008 zawierało tylko jeden artykuł angielskojęzyczny, wydanie z roku 2009 zawierało już dwa artykuły angielskojęzyczne (1 z Białorusi oraz 1 we współpracy z autorami z USA i Grenady); ukazał się też artykuł we współpracy z autorami z Meksyku. Wydanie z 2010 r. zawierało już tylko artykuły w języku angielskim, wśród nich trzy prace z Litwy, także we współpracy z autorami ze Szwecji i Chin, jeden artykuł z Holandii i jeden z Izraela. Wydanie z 2011 r. zawierało jeden artykuł z Białorusi i jeden we współpracy z Meksykiem, a wydanie z 2012 roku zawierało dwa artykuły z Niemiec i po jednym artykule z Rosji, Białorusi i Litwy. We wszystkich nowych tomach z tego okresu (2008-2012) publikowane były artykuły pochodzące także z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Od 2012 r. pismo, już jako "Polish Annals of Medicine", ukazywało się w całości w wersji angielskojęzycznej, a nowym wydawcą został światowy lider wśród wydawnictw medycznych - firma Elsevier, która wprowadziła pismo na międzynarodową platformę ScienceDirect. Od tego momentu pismo nabrało zdecydowanie międzynarodowego charakteru. Rosnący poziom zainteresowania publikowanymi na łamach pisma artykułami uwidacznia liczba tzw. pobrań pełnotekstowych artykułów, wynosząca w kolejnych latach: 2012 - 371, 2013 - 8891, 2014 - 13 230, 2015 - 14 399, 2016 - 18 747, 2017 - 24 227.\

W grudniu 2017 r., w związku z wycofaniem się firmy Elsevier z Polski, dobiegła końca także współpraca z tym globalnym wydawcą, a "Polish Annals of Medicine" wspólną decyzją Prezydium i Kolegium Redakcyjnego wróciło pod skrzydła Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, która stanęła samodzielnie w roli wydawcy. Nie oznaczało to jednak upadku pisma. Rok 2018 przyniósł kolejny sukces - "Polish Annals of Medicine" znalazło się w gronie 300 polskich czasopism indeksowanych w bazie Scopus. Liczba cytowań z jednego tylko roku 2018 wyniosła według danych Scopus 362, zaś z Google Scholar - 774.

Jubileuszowy dla pisma rok 2018 był też ostatnim rokiem funkcjonowania pisma pod skrzydłami Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej z końcem 2018 r. działalność pisma została zawieszona, podjęto też rozmowy z przedstawicielami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mające na celu przekazanie pisma uczelni, co nastąpiło w 2019 r. Obecnie pismo stanowi własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, niemniej jego dzisiejsza pozycja została wypracowana przez liczne grono zaangażowanych osób z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Jego obecną wartość najpełniej odzwierciedla chyba 40 pkt przyznane decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 sierpnia 2019 r. w ramach ministerialnej oceny czasopism naukowych (brane pod uwagę były dwa ostatnie lata), co stawia je na równi z tak renomowanymi czasopismami branży medycznej, jak chociażby litewska "Medicina", oraz włącza do ścisłej czołówki olsztyńskich czasopism uniwersyteckich posiadających Impact Factor.

Cóż można powiedzieć o piśmie w 26. roku istnienia? Nie jest to już z pewnością lokalny periodyk tworzony i czytany wyłącznie przez lokalne środowisko lekarskie. Dziś autorom z Warmii i Mazur, zwłaszcza przedstawicielom młodego pokolenia, "Polish Annals of Medicine" oferuje łatwiejszy dostęp do publikowania swoich osiągnięć zawodowych i naukowych w czasopiśmie medycznym o wysokiej randze naukowej. Warto wspomnieć, że tylko w latach 2017-2018 na łamach pisma opublikowane zostały 32 artykuły naukowe autorów z Warmii i Mazur, a olsztyńska afiliacja pojawiała się w nich przeszło 130 razy (!). Jest to przy tym czasopismo międzynarodowe, które oprócz indeksacji w MNiSW, Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Index Copernicus znalazło się także na światowych listach indeksacyjnych: EBSCO, Academic Search Complete, EMBASE, SCOPUS, ScienceDirect (za lata 2012-2017). Przed Kolegium Redakcyjnym stoją zaś kolejne wyzwania, m.in. wprowadzenie pisma do baz PubMed Central, Medline, Web of Science czy wejście na listę Journal Citation Report. Te cele wydają się dziś realne do osiągnięcia i, jak deklarują członkowie Kolegium Redakcyjnego, dołożą wszelkich starań, by je osiągnąć.

Link do strony czasopisma paom.pl