Komisje Problemowe Okręgowej Rady Lekarskiej

Komisja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

przewodniczący: Arkadiusz PYSZKO

Do zadań Komisji Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów lekarzy pracujących w AOS;
 2. współpraca, w tym również prowadzenie negocjacji z pracodawcami oraz płatnikiem;
 3. kreowanie polityki zdrowotnej w zakresie AOS na obszarze działania WMIL w Olsztynie;
 4. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących AOS;
 5. udział w planowaniu i organizacji szkoleń.

 

Komisja Emerytów

przewodniczący: Antoni CELMER

Do zadań Komisji Emerytów należy w szczególności:

 1. bieżące informowanie Okręgowej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów oraz proponowanie sposobów rozwiązywania tych problemów;
 2. organizacja spotkań, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia udziału lekarzy emerytów i rencistów w imprezach integracyjnych.


Komisja Etyki

przewodniczący: Maria DZIEJOWSKA

Do zadań Komisji Etyki należy w szczególności:

 1. dbanie o etyczne wykonywanie zawodu lekarza zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej (KEL);
 2. ścisła współpraca z rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznikiem Praw Lekarza OIL;
 3. analizowanie problemów związanych z różnymi formami zatrudnienia lekarzy;
 4. analizowanie i wydawanie opinii w sytuacjach problemowych dotyczących etycznych aspektów kontaktów lekarz-pacjent, lekarz - media, lekarz - przemysł farmaceutyczny;
 5. podejmowanie działań w celu podkreślenia roli zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego, zasługującego na szacunek dysydentów i społeczeństwa. 
   

Komisja Kształcenia

przewodniczący: Piotr SIWIK

Do zadań Komisji Kształcenia należy w szczególności:

 1. współpraca z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w ramach przyjętej struktury organizacyjnej;
 2. współpraca i podejmowanie wspólnych działań z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 3. udział w organizowaniu szkoleń, konferencji, zjazdów, organizowanych przez Warmińsko-Mazursko Izbę Lekarską w Olsztynie;
 4. przygotowywanie projektów uchwał, opinii i stanowisk ORL w sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego,
 5. monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych - staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania szczególnych umiejętności;
 6. współpraca z organami administracji samorządowej, WMCZP, CEM, towarzystwami naukowymi, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie kształcenia medycznego i prezentacja stanowisk ORL w ramach tej współpracy;
 7. zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli i ekspertów ORL do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia medycznego;
 8. stworzenie forum do dyskusji i wypracowania docelowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i zasad jego finansowania;
 9. opiniowanie wniosków podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe dotyczących prowadzenia doskonalenia;
 10. prowadzenie sprawdzianu z prawa medycznego i bioetyki dla lekarzy stażystów.

 

Komisja Kultury i Sportu

przewodniczący: Anna CHLEBOWSKA-KULIK

Do zadań Komisji Kultury i Sportu należy w szczególności:

 1. integracja środowiska lekarskiego na różnych poziomach podziałów:
  • wiekowym,
  • zawodowym - specjalistyka vs lekarze rodzinni, współpraca interdyscyplinarna specjalistów itd.,
  • instytucjonalnym - szpitale a Uniwersytet,
  • naukowym - współpraca między pracownikami naukowymi na różnych szczeblach rozwoju naukowego i w różnych obszarach medycyny.
 2. integrowanie środowiska lekarskiego poprzez rozwój i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej lekarzy;
 3. promowanie dorobku artystycznego i sportowego lekarzy Warmii i Mazur na niwie ogólnopolskiej;
 4. organizacja imprez o charakterze charytatywnym oraz akcji społecznych, promujących zdrowy tryb życia i zachowania prozdrowotne, mających na celu motywowanie lekarzy do działalności społecznej na rzecz swoich pacjentów;
 5. popularyzacja nowoczesnych metod komunikacji społecznej poprzez sport i zabawę, promocji i reklamy działalności lekarskiej, sprzyjającej poprawie wizerunku lekarzy w społeczeństwie.
 

Komisja Legislacyjna

przewodniczący: Jarosław PARFIANOWICZ

Do zadań Komisji Legislacyjnej należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń nadsyłanych do OIL celem konsultacji;
 2. nadzorowanie oceny aktów prawnych, koordynacja działań ekspertów i specjalistów w zakresie legislacji;
 3. formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych skierowanych przez ORL i inne organy Izby;
 4. proponowanie ORL zmian obowiązujących uregulowań, bądź celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących działalności samorządu lekarskiego i systemu ochrony zdrowia.
 5. konsultowanie materiałów legislacyjnych z konsultantami wojewódzkimi i ekspertami;

 

Komisja Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

przewodniczący: Mirona FLISIKOWSKA-WILCZEK

Do zadań Komisji Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów lekarzy POZ wobec podmiotów zewnętrznych (przede wszystkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też samorządów terytorialnych, władz państwowych, samorządów zawodowych itp.)
 2. dbałość o dobre warunki pracy lekarzy POZ w tym należytą jakość udzielanych świadczeń,
 3. organizowanie szkoleń lekarzy POZ,
 4. opiniowanie aktów prawnych i wnoszenie o zmiany obowiązującego prawa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 5. reprezentowanie interesów lekarzy POZ w negocjacjach z płatnikiem Interweniowanie w sprawach spornych pomiędzy lekarzami a płatnikiem,
 6. ścisła współpraca z innymi organizacjami reprezentującymi interesy lekarzy POZ (szczególnie z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Porozumieniem Zielonogórskim),

 

Komisja Młodych Lekarzy

przewodniczący: Łukasz JAŚKIEWICZ

 Do zadań Komisji Młodych Lekarzy należy w szczególności:

 1. reprezentowanie młodych lekarzy i lekarzy dentystów w ramach Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz wobec organów administracji rządowej i samorządowej, pracodawców oraz organizacji społecznych, po uzyskaniu akceptacji Okręgowej Rady Lekarskiej;
 2. udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących spraw młodych lekarzy, wskazywanie problemów występujących u progu kariery zawodowej lekarzy oraz sugerowanie i opiniowanie sposobów ich rozwiązania;
 3. organizowanie cyklicznych spotkań Komisji, których celem jest umacnianie więzi między młodymi lekarzami oraz rozwijanie współpracy ze starszymi kolegami;
 4. edukowanie młodych lekarzy w zakresie zasad etyki lekarskiej;
 5. organizacja szkoleń dedykowanym młodym lekarzom;
 6. monitorowanie i przeprowadzanie zmian dotyczących kształcenia podyplomowego w zakresie stażu podyplomowego i specjalizacji;
 7. rozpowszechnianie informacji o możliwości pomocy, jaką Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie oferuje swoim członkom między innymi w sprawach kształcenia podyplomowego, bytowych i naukowych;
 8. podejmowanie wspólnych działań z organizacjami młodych lekarzy innych okręgowych izb lekarskich;
 9. opracowywanie i przedstawianie ORL projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących młodych lekarzy.
 10. współpraca i podejmowanie wspólnych działań z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z organizacjami zrzeszającymi studentów medycyny;

logo ifmsa-poland oddzia olsztyn


Komisja Praktyk, Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

przewodniczący: Katarzyna MIŚKÓW

Do zadań Komisji Prywatnych Praktyk należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
 2. sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów złożonych przez lekarza,
 3. przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej zamierzającym wykonywać zawód lekarza na obszarze działalności Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 4. prowadzenie rejestru lekarzy Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie i rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza na obszarze działania Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
 5. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
 6. kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;
 7. udzielania zainteresowanym informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza oraz wykonywania działalności leczniczej w zakresie praktyk lekarskich;
 8. prowadzenie postępowania w sprawach uznania formalnych kwalifikacji lekarza, kwalifikacji z zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, posiadanie prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz o postawie etycznej lekarza i o braku informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywanie zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE;
 9. prowadzenie postępowania w sprawach uznania formalnych kwalifikacji lekarza, będącego członkiem danej okręgowej izby, albo którego dane znajdują się w archiwum ewidencji, albo w archiwum akt osobowych, i posiadającego kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia odbytego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. sprawowanie w imieniu okręgowej rady lekarskiej pieczę nad:

  a) prawidłowością prowadzenia okręgowego rejestru i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem
  b) zabezpieczeniem danych zawartych w okręgowym rejestrze,
  c) wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacja
  d) prowadzeniem zbioru akt osobowych lekarzy oraz archiwum akt osobowych; 

 11. prowadzi postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków w związku z przeniesieniem na nasz teren izby;
 12. współdziałanie z organami i komisjami do spraw rejestracji innych okręgowych izb;
 13. prowadzenie z upoważnienia okręgowej rady lekarskiej, korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, zakładami opieki zdrowotnej i innymi podmiotami zatrudniającymi lekarzy oraz lekarzami w sprawach określonych w Uchwale NRL;
 14. współpraca z systemem wymiany informacji IMI krajów Unii Europejskiej, w szczególności z modułem - PQ Alerts-Doctors ? Lekarze ? szybkiego ostrzegania, dotyczącego lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (stały lub czasowy) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu;
 15. zadania związane z Systemem Monitorowania Kształcenia, absolwentów uczelni medycznych, lekarzy przystępujących do LEK i LDEK oraz lekarzy specjalizujących się;
 16. prowadzenie postępowania w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom z praktyk zawodowych lekarzy po śmierci lekarza;
 17. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz funkcjonowania praktyk zawodowych;

Komisja Socjalna

przewodniczący: Urszuka KACZMAREK - MIELĘCKA

Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie potrzeb socjalnych członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, zbieranie informacji napływających ze środowiska lekarskiego na temat trudnej sytuacji życiowej w jakiej znaleźli się koleżanki i koledzy z najbliższego otoczenia;
 2. udzielanie wielokierunkowej pomocy w potwierdzonych przypadkach lekarzy pozostających bez pracy, przewlekle chorych, lekarzy emerytów i rencistów (zwłaszcza samotnych);
 3. realizowanie zadań Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej Olsztynie w zakresie prowadzenia działalności samopomocowej i udzielania pomocy materialnej w innych formach członkom Izby i ich rodzinom;

 

Komisja Stomatologiczna

przewodniczący: Anna ANDRZEJKOWICZ-FORTUNA

Do zadań Komisji Stomatologicznej należy:

 1. analiza aktualnych aktów prawnych dotyczących lekarzy dentystów;
 2. rozwiązywanie bieżących problemów dot. środowiska stomatologicznego;
 3. czynny udział w pracach Komisji Stomatologicznej NRL;
 4. współpraca z innymi komisjami problemowymi Okręgowej Rady Lekarskiej WMIL w Olsztynie (w tym Komisji Kształcenia)
 5. współpraca z towarzystwami naukowymi;
 6. wymiana doświadczeń z członkami komisji stomatologicznych pozostałych izb lekarskich;
 7. integracja środowiska poprzez organizację imprez, szkoleń itp.

 

Komisja Ubezpieczeń Lekarzy

przewodniczący: Artur GOŁĘBIOWSKI

Do zadań Komisji Ubezpieczeń Lekarzy należy w szczególności:

 1. bieżące śledzenie zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 2. analiza oferty towarzystw ubezpieczeniowych obsługujących sektor medyczny;
 3. przedstawianie opinii dotyczących ofert i przedstawianie ich Okręgowej Radzie Lekarskiej i środowisku medycznemu.

 

Komisja Współpracy z Zagranicą

przewodniczący: Edyta PULIŃSKA

Do zadań Komisji Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

 1. nawiązywanie kontaktów i współpraca ze stowarzyszeniami medycznymi innych krajów;
 2. planowanie i organizowanie polityki zagranicznej Okręgowej Rady Lekarskiej, ustalanie kierunków współpracy międzynarodowej;
 3. rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi organizacjami a organami samorządów lekarskich;
 4. organizacja spotkań i pobytów zaproszonych gości;
 5. zapoznanie się z systemem prowadzenia praktyk lekarskich w krajach Unii Europejskiej;
 6. rozpowszechnianie informacji i materiałów ze spotkań międzynarodowych.

 

Komisja Bioetyczna

przewodniczący: Tomasz STOMPÓR

Do zadań Komisji Bioetycznej należy:

 1. wyrażanie opinii o dopuszczalności realizacji eksperymentu medycznego przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i możliwości wykonania projektu,
 2. prowadzenie rejestru wpływających projektów eksperymentów medycznych i materiałów uzupełniających, jak również podjętych uchwał,
 3. przechowywanie dostarczonej dokumentacji eksperymentów medycznych oraz materiałów uzupełniających napływających w trakcie realizacji eksperymentów medycznych,
 4. przechowywanie opinii o eksperymencie medycznym oraz opinii o ateriałach uzupełniających (jeśli te materiały wymagały przygotowania opinii),
 5. przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Warszawie rocznych sprawozdań z pracy Komisji,
 6. współpraca z innymi komisjami bioetycznymi,
 7. dbanie o właściwe merytoryczne przygotowanie członków Komisji do opiniowania projektów eksperymentów medycznych.