DOKUMENTACJA MEDYCZNA PO ZMARŁYCH LEKARZACH

Okręgowe izby lekarskie ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524) zostały zobowiązane do przechowywania
i udostępniania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci lekarza lub lekarza dentysty którzy byli ich członkami i wykonywali zawód w formie praktyki zawodowej w przypadku braku podmiotu który przejął jej zadania.
U S T AWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524.) Art. 30a ust. 1-3 i 7.

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PO ZMARŁYCH LEKARZACH
Aby przekazać dokumentację medyczną po zmarłym lekarzu lub lekarzu dentyście wykonującym zawód w formie praktyki zawodowej należy skontaktować się z Kierownikiem Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby lekarskiej w Olsztynie , ul. Żołnierska 16C, 10-561 Olsztyn, tel. 89 539 19 29 w. 33, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dokumentacja medyczna podlegająca przejęciu winna być dostarczona do siedziby W-MIL w Olsztynie.
Osoba przekazująca dokumentację medyczną wraz z dostarczoną dokumentacją składa oświadczenie zawierające swoje dane i dane zmarłego lekarza lub lekarza dentysty.
Po ocenie ilości papierowego materiału archiwalnego i liczby informatycznych nośników danych, wstępnym opisie ich kompletności, czytelności, widocznych uszkodzeń, zniszczeń oraz formalnym przejęciu dokumentacji medycznej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie, osoba przekazująca dokumentację medyczną, po wyrażeniu takiej woli, otrzymuje potwierdzenie przejęcia dokumentacji medycznej.

UDOSTEPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Dokumentacja medyczna po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach następuje na zasadach określonych w rozdz. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524).
U S T AWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524.) Art.26, 27 ust.1-3.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest pacjentom ich przedstawicielom ustawowym, osobom upoważnionym przez pacjentów oraz upoważnionym z mocy prawa podmiotom i organom po złożeniu w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z pouczeniem .
Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej znajdują się w biurze W-MIL w Olsztynie lub można je wydrukować ze strony internetowej izby.

OPŁATY
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu, kopii i wydruku dokumentacji oraz udostępnienie jej na informatycznym nośniku danych Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie pobiera opłaty określone w cenniku.
Wyciąg, odpis i kopia - definicje
Ze względu na znaczne różnice w wysokości opłat za udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w różnych formach, warto wiedzieć co ustawodawca rozumie przez pojęcia wyciąg, odpis
i kopia:

  • kopia - to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej,
  • w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu),
  • wyciąg - to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
  • odpis - to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

Kserokopia - jako odwzorowanie oryginału - może być uznana za odpis, pod warunkiem, poświadczenia jego zgodności z oryginałem - Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku
z 10 lipca 2009 r., II CSK 71/09, LEX Nr 584201

Maksymalna wysokość opłat została określona w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524).
U S T AWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524.) Art.28.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r. (M.P.2018.472)


EWIDENCJA LEKARZY KTÓRYCH DOKUMENTACJA ZOSTAŁA PRZEJĘTA

 


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej |doc|
Druk informacyjny |pdf|