Biuletyn Lekarski – Reklama

OGÓLNE WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM
W „BIULETYNIE LEKARSKIM” WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W OLSZTYNIE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przyjmowanie oraz zamieszczanie reklam w „Biuletynie Lekarskim” Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zwanym dalej „BL WMIL” dokonywane jest na podstawie umowy pomiędzy Warmińsko-Mazurską Izba Lekarską w Olsztynie, zwaną dalej „W-MIL w Olsztynie” a Reklamodawcą oraz niniejszych „Ogólnych warunków zamieszczania reklam w Biuletynie Lekarskim Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie” zwanymi dalej Ogólnymi Warunkami.

§2

Redakcja BL WMIL nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie W-MIL w Olsztynie w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

§3

1. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
2. Redakcja BL WMIL zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli uzna, iż ich treść jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, zasadami zawartymi w kodeksie etyki i deontologii lekarskiej, linią programową samorządu lekarskiego zawartą w oficjalnie opublikowanych dokumentach W-MIL w Olsztynie, a także Naczelnej Izby Lekarskiej lub naruszają prawa osób trzecich.
3. Redakcja BL WMIL zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklamy lub zmiany terminu zamieszczenia reklamy w przypadku, gdy objętość wszystkich wcześniej zamówionych reklam razem z zamawianą przekracza 25 % objętości danego numeru.

§4

Przekazanie reklamy do publikacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Reklamodawcę oświadczenia, że przysługują mu prawa do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji reklamach informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi oraz innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej.

§5

Redakcja BL WMIL zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów „reklama”, „ogłoszenie reklamowe”, „ogłoszenie płatne” itp.

II. WARUNKI REALIZACJI REKLAM
§6

Zamówienie publikacji reklamy przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej na udostępnionym na stronie internetowej izby: http://www.wmil.olsztyn.pl/index.php/biuletyn-lekarski formularzu. Złożenie zamówienia na zamieszczenie reklamy jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach zamieszczania reklam w BL WMIL. Pisemne zamówienie winno być przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed planowanym oddaniem materiałów do druku. Zamówienie przesłane pocztą elektroniczną winno zawierać skan zamówienia z podpisem osoby uprawnionej. Redakcja BL dopuszcza również możliwość złożenia zamówienia na papierze firmowym Reklamodawcy, pod warunkiem, iż spełni ono warunki zawarte w §7 poniżej.

§7

Zamówienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać następujące informacje:
1. formę i wielkość zamawianych reklam zgodnie ze Specyfikacją techniczną;
2. ilość odsłon i sugerowaną datę rozpoczęcia emisji;
3. miejsce publikacji reklamy – stronę ew. z jej pozycjonowaniem;
4. oświadczenie zawierające zgodę Reklamodawcy na realizację zamówienia zgodnie z „Ogólnymi zasadami publikacji reklam w BL WMIL”;
5. formę i termin płatności;
6. numer NIP;
7. kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie Reklamodawcy;
8. pieczęć firmową oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Reklamodawcy;
9. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a jeśli Reklamodawca nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – numer rejestru handlowego ( z podaniem nazwy sądu) lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy ( z podaniem nazwy urzędu),
10. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela ( właścicieli), bądź wspólników podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności oraz numer gospodarczej oraz numer NIP.
11. imię i nazwisko, adres zamieszkania właściciela i jego PESEL, seria i numer dowodu osobistego w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

§ 8

Przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje potwierdzone przez redakcję BL WMIL drogą pisemną ( w tym elektroniczną wskazaną w zamówieniu) z określeniem ostatecznego terminu dostarczenia materiału reklamowego do redakcji.

§9

Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają WMIL w Olsztynie z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

§10

Reklama w formie gotowej do publikacji powinna być dostarczone do Redakcji BL WMIL najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed datą wysłania materiałów do drukarni. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę ww. terminów powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Reklamodawcy pełnymi kosztami zamówionej reklamy.

§11

Materiały reklamowe powinny spełniać ogólne wymagania techniczne określone w specyfikacji technicznej. Weryfikacji dostarczonych materiałów reklamowych oraz ich zgodności z normami zawartymi w specyfikacji technicznej dokonuje Redakcja BL WMIL. Wszelkie odstępstwa od norm technicznych są dopuszczalne jedynie za zgodą Redakcji BL WMIL i na wyłączne ryzyko Reklamodawcy.

§12

Ewentualne zmiany zamówienia w zakresie: treści reklamy, materiału graficznego, czasu trwania oraz wszelkiego targetowania w razie konieczności ich wprowadzania Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć Redakcji BL WMIL na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu. Przyjęcie zmian w zamówieniu wymaga zgody Redakcja BL.

§13

W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności, co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian Redakcja BL WMIL ma prawo do wstrzymania emisji reklamy bądź realizacji zamówienia w pierwotnej formie.

III. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
§14

Rezygnacja z zamówienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§15

Rezygnacja z zamówienia, która wpłynie do Redakcja BL nie później niż na 7 dni przed ustaloną datą wysłania materiałów do druku nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Reklamodawcy.

§16

Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Redakcja BL po terminie określonym w § 14 powyżej, skutkuje obciążeniem Reklamodawcy należnością w wysokości 100% wartości zamówienia.

IV. PŁATNOŚCI
§17

Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić WMIL w Olsztynie wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków.

§18

W przypadku płatności z dołu Reklamodawca zobowiązany jest zrealizować ją w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Uchybienie powyższego terminu płatności powoduje naliczenie odsetek ustawowych.

§19

W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 17 powyżej, Redakcja BL ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na publikację następnych reklam Reklamodawcy.

§20

Wynagrodzenie WMIL w Olsztynie za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe.

§21

Rabaty dla Reklamodawców wykupujących kilka reklam w BL WMIL ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

V. REKLAMACJE
§ 22

Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać Redakcji BL wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty emisji reklamy bądź zakończenia kampanii.

§ 23

Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wad lub rozbieżności opublikowanej reklamy w stosunku do złożonego zamówienia oraz propozycję ewentualnej rekompensaty.

§24

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, WMIL w Olsztynie po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki w reklamie oraz do realizacji ustalonej rekompensaty.

§25

Jeżeli w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od WMIL w Olsztynie kampania nie zostanie w pełni zrealizowana, czas jej realizacji ulega wydłużeniu lub alternatywnie Reklamodawca może przenieść pozostałą liczbę odsłon w kolejne zamówienie.

§26

WMIL w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

§27

Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku opłacenia pozostałej części emisji reklamy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§28

W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych warunkach zamieszczania Reklam w BL WMIL zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§29

Ogólne warunki zamieszczania Reklam w BL WMIL obowiązują od dnia 1 września 2011r. (nie dotyczy cennika) i mają zastosowanie do zleceń złożonych po tym terminie.

CENNIK za REKLAMY w „Biuletynie Lekarskim” Okręgowej  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w Olsztynie:

1. Jedna strona wewnątrz numeru – 2 000,00 zł
2. Ostatnia strona – 4 000,00 zł
3. Druga i przedostatnia strona – 3000,00 zł
4. Część strony: cena proporcjonalnie do wielkości (np. 1/4 strony wewnątrz numeru to 0,25%*2000 PLN= 500 PLN)
5. 2 strony środek – 5000,00 zł
6. Insert do „Biuletynu” (1 strona A4, dla całego wydania) – 2 000,00 zł
7. Insert do „Biuletynu” (mniejsza ilość)
– cena do uzgodnienia (nie mniej niż 500 zł)

  • Ceny netto.
  • Warunki techniczne przekazania materiałów do uzgodnienia w Redakcji.
  • Cennik obowiązuje od 01-08-2014r